สิ่งที่ได้ศึกษาจาก Ruby On Rails

 1. การสร้าง application อย่างง่าย เพื่อศึกษาการทำงานระหว่าง Model-View-Controller
 2. การสร้าง RSS reader application
 3. การสร้าง template
 4. การสร้าง application อย่างง่าย เพื่อศึกษา Ajax (ระหว่างการดำเนินการศึกษา)

1.การสร้าง application ศึกษา Model-View-Controller

 1. สร้าง Database และ ตาราง
 2. config rails application ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ database (database.yml)
 3. เตรียม rails application

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง rails application

  > rails depot
  > dir

railsdepot.png

dir.png

เข้าไปดูโฟลเดอร์ที่้เกิดขึ้น (depot) จะพบโฟลเดอร์อีกเป็นจำนวนมาก

  > cd depot
  > dir

cd_depot_dir.png

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Database

 • ใช้ MySQL? database
 • ใน Ruby จะมีการใช้ database 3 ระดับ ได้แก่
  • _development
  • _test
  • _production
 • ในที่นี้จะสร้าง Database ชื่อว่า depot_development

dbconfig.PNG

phpmyadmin.png

 • และสร้างตาราง ชื่อ products (มี “s” เสมอ)

createtable.png

createtable2.png

sql.png

ขั้นตอนที่ 3: Config ไฟล์ที่เกี่ยวกับ Database

 • เข้าไปยังไดเรกทอรี /depot/config/
 • แก้ไขไฟล์ database.yml
 • ใส่ชื่อ user,password,database ที่ใช้

config.png

ขั้นตอนที่ 4: สร้าง application

 • เปิด command

opencmd.png

 • เข้าไปยังไดเรกทอรี /depot/script
 • สร้าง application scaffold
  • Model => product
  • Controller => admin
  > cd /depot/script
  > generate scaffold Product Admin
 

generate.png

ขั้นตอนที่ 5: Run web server

 • ในที่นี่ใช้ WEBrick เป็น web server ที่อยู่ใน rails เพื่อใช้สำหรับทดสอบระบบที่สร้างขึ้นมา
 • จะใช้ port 3000 ในการทำงาน

run.png

webrick.png

ขั้นตอนที่ 6: การแสดงผล

 • พิมพ์ URL : http://127.0.0.1:3000/admin”
 • เป็นการเรียกไปยังชื่อ controller admin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน
 • กด new เพื่อต้องการใส่ข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูล

admin.png

 • ใส่ข้อมูลใน textbox แล้วกด create

new.png

 • ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นการใส่ข้อมูลในฐานข้อมูล
 • หลังจากกด create จะแสดงผลออกมา ดังภาพด้านล่าง
 • เราสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้ (จัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล)

list.png

 • ถ้าต้องการลบข้อมูล ให้เลือก destroy

destroy.png

destroy2.png

สรุปผลการศึกษา

1. การทำงานระหว่าง Controller-Model-View มีความสัมพันธ์กัน

 • การสร้าง controller admin ขึ้นมา จะเกิดไฟล์ต่างๆดังนี้
  • ใน /controller => จะสร้างไฟล์ admin_controller.rb ขึ้นมา
  • ใน /view => จะสร้างไดเรกทอรี admin ขึ้นมา
 • การสร้าง model product
  • ใน /model => จะสร้างไฟล์ product.rb

2. เริ่มต้นการทำงาน

 • สร้าง method ในไฟล์ admin_controller.rb เพื่อเรียกใช้งาน ถ้าไม่มีการสร้างเวลาเริ่มต้นทำงาน จะทำงานไปยังส่วนของ method index ในกรณีนี้จะแสดง method create ในไฟล์ /controller/admin_controller.rb
 • ใน method create ทำงานเมื่อมีการกรอกข้อมูลใส่ textbox แล้วกด create เพื่อเก็บลงฐานข้อมูลต่อไป
def create
  @product = Product.new(params[:product])
  if @product.save
   flash[:notice] = 'Product was successfully created.'
   redirect_to :action => 'list'
  else
   render :action => 'new'
  end
end
 • จาก source code จะอธิบายว่าหลังจากมีการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว จะ link การทำงานไปยังส่วนของ list ซึ่งทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อความว่า ” Product was successfully created.” ออกมา พร้อมกับการแสดงข้อมูลที่ใส่ออกมา (จาก method list)
 • จะเห็นว่า method list นี้ ต้องมีการแสดงผลออกทาง browser ดังนั้น /view ต้องมีไฟล์ list.rhtml เพื่อจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล ดังนี้
<% for product in @products %>
 <tr>
 <% for column in Product.content_columns %>
  <td><%=h product.send(column.name) %></td>
 <% end %>
  <td><%= link_to 'Show', :action => 'show', :id => product %></td>
  <td><%= link_to 'Edit', :action => 'edit', :id => product %></td>
  <td><%= link_to 'Destroy', { :action => 'destroy', :id => product }, :confirm => 'Are you sure?', :post => true %></td>
 </tr>
<% end %>

3. การลบข้อมูล

 • ในหน้าของ list (/view/list.rhtml) ที่แสดงข้อมูลออกมาทาง browser เราสามารถลบได้ จากการเลือกที่ “destroy” ดังภาพก่อนหน้านี้

note สังเกต source code “list.rhtml” ด้านบน เมื่อมีการเลือก “destroy” จะเรียกไปยัง method “destroy” ต่อไป เพื่อทำหน้าที่ลบข้อมูลในฐานข้อมูล

 • กลับมาดูที่ /controller/admin_controller.rhtml จะมี method “destroy” ดังนี้
def destroy
  Product.find(params[:id]).destroy
  redirect_to :action => 'list'
end
 • การทำงานก็คือ “Product” ซึ่งเป็น model จะติดต่อกับฐานข้อมูล โดยส่งพารามิเตอร์ id ของข้อมูลที่จะลบผ่านฟังก์ชั่น .destroy เพื่อลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้เลย

note สังเกตว่าเราไม่ต้องใช้ sql command จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเลย แต่เราใช้ model (Product) ที่ทำงานด้วย ActiveRecord? แทน

 • ภายใน /model/product.rb จะการเขียน code ดังนี้
class Product < ActiveRecord::Base
end

arrowup back to top

RSS Reader”> 2.การสร้าง RSS Reader

ติดตั้ง library

 • เราต้องติดตั้ง library ของ Ruby ที่ชื่อ simple-rss ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ –> ที่นี่
 • หรือติดตั้งผ่านทาง Rubygem ได้ โดยการพิมพ์
  > gem install simple-rss-1.1

การเขียน code

 • จะอธิบาย ตามลำดับการแสดงผล ตาม web browser
 • การเขียน Code สำหรับ RSS ใน /views/show.rhtml ดังนี้
<h1>Show RSS reader from </h1>
<%= start_form_tag :action => 'show3'%>
  <b>Input url :</b><br/> 
  <%= text_field("input","url_2",:size => 50) %>  
  <input type="submit" value="read RSS"/>
<%= end_form_tag %>
 • ภายใน code จะมี form ที่มี textbox ให้ผู้ใช้ใส่ RSS URL เพื่อกด submit แล้วได้ข้อมูลจากแหล่ง RSS นั้นๆมาแสดงที่นี่

note สังเกตว่า เมื่อมีการ submit แล้ว จะเรียกการทำงานต่อไปยังส่วนของ method show3 (อยู่ใน /controller/controller_mysite.rb)

 • การเขียน code ใน /controller/controller_mysite.rb
def show   
end

def show3
  require 'rubygems'  
  require 'simple-rss'
  require 'open-uri'

  @url_2 = @params["input"]["url_2"] 

  rss = SimpleRSS.parse(
    open(@url_2)
  )

  puts rss.channel.title
  rss.channel.link
  @num = 0
  @aa = Array.new
  @bb = Array.new 
  rss.items.each do |item|
    puts @aa[@num] = item.title
    puts @bb[@num] = item.link
    @num = @num +1
    puts @num
  end
end

note สังเกต ใน code จะ require 3 บรรทัดแรก เพื่อเรียก libreary Ruby มาอ่าน RSS

   require 'rubygems'  
   require 'simple-rss'
   require 'open-uri'
 • controller จะเป็นส่วนของการทำงานหลักอยู่แล้ว ดังนั้นภายใน code นี้ จะรับ URL ที่ส่งมาจาก /views/show.rhtml
 • หลังจากนั้น จะใช้ SimpleRSS?.parse ในการดึงข้อมูลตาม URL นั้นๆออกมา
 • แล้วเก็บส่วนของ title และ link ไว้สำหรับแสดงผลออกมา ในส่วนของ /views/show3.rhtml
 • ดังนั้น เราต้องเขียน code ใน /views/show3.rhtml เพื่อแสดงผลที่ได้จาก method show3 นี้
<%= @url_2%>
<% a = @aa %>
<% b = @bb%>
<% i = 0 %>
  <% for i in 0..@num-1 %>
   <%= i+1%>
   <%= link_to(@aa[i],@bb[i]) %>
   <br/>
  <% end %>
 • ใน source code นี้ จะเป็นการแสดงผลที่ได้มาจาก method show (ในไฟล์ /controllers/controller_mysite.rhtml)

note สังเกต ว่ามีการแสดง URL และลนลูปอ่านผลที่ได้จาก array มาแสดงผลและลิงค์ออกมา

 • ภาพด้านล่าง ผู้ใช้จะใส่ URL RSS แล้วกด submit
 • แสดงผลออกมา โดยสามารถลิงค์ไปยังข้อมูลนั้นๆได้

การแสดงผล

 • เรียกไปที่ URL : 127.0.0.1/mysite/show
 • ขั้นแรก : เมื่อมาหน้าแรก โปรแกรมจะเข้าไปทำงานที่ /controllers/controller_mysite ใน method show ก่อน
 • ขั้นสอง : แต่ใน controller/show ไม่มีการทำงานใดๆ จึงไปที่ส่วนของ /views/show.rhtml ต่อ
 • ขั้นที่สาม : ดังนั้นจึงแสดงผลออกมา ดังภาพแรก ด้านล่างนี้

showrss.png

 • ขั้นที่สี่ : การใส่ URL RSS เป็นการทำงานในส่วนของ /views/show.rhtml

readrss.png

 • ขั้นที่ห้า : หลังจากการกด submit แล้วจะมีการเรียกการทำงานไปยัง method show3 ใน controller (/controllers/controller_mysite) จากคำสั่ง :action => ‘show3’ (ใน /views/show.rhtml)
 • ขั้นที่หก : เป็นการทำงานของ controller ด้วย method show3 และแสดงผลใน views/show3.rhtml ตามลำดับ จึงสิ้นสุดการทำงาน

showrss2.png

การสรุปผลการศึกษา

 • การสร้าง application RSS reader ต้องมี library Ruby simple-rss เสมอ
 • การเขียน code ต้องเขียนการทำงานหลัก ใน controller , การแสดงผลไว้ใน view
 • ในที่นี้ ไม่มีการใช้ database จึงไม่ต้องเขียน code ในส่วนของ view
 • จะเห็นได้ว่า ใน code ของ controller จะมี method show และ show3 เสมอ
 • ถึงแม้ว่า method show ไม่มีการเขียน การทำงานภายใน method แต่ว่าจะมีการทำงานในส่วนของ view แทน
 • เพราะว่า controller และ view มีการทำงานที่สัมพันธ์กัน (ถ้าไม่เขียน method show ส่วนแสดงผลของ view/show.rhtml จะ error ไม่แสดงผลออกมา)

arrowup back to top

3.การสร้าง Template

Template ช่วยให้เราเขียน code ตรงส่วนที่เหมือนกันทุกหน้าในครั้งเดียว เช่นส่วนของ header,footer,แถบเมนูด้านข้าง เป็นต้น ช่วยประหยัดเวลา และสามารถแก้ไขหรือจัดการแค่เพียงที่เดียวเท่านั้น ก็เหมือนกับได้แก้ไขทุกๆหน้า ในที่นี้จะมีการใช้ Css มาช่วยจัดการเรื่องรูปแบบด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า การสร้าง template เป็นเรื่องของการแสดงผล จึงต้องเขียน code ไว้ในส่วนของ view ซึ่งการที่จะให้ทุกไฟล์ของ application มีการเรียกใช้ template ในการแสดงผลที่เหมือนกันนั้น เราต้องเขียนไฟล์ที่จะเป็น template ไว้ในไดเรกทอรี layouts

สิ่งที่ควรทราบ

 • จะสร้าง application ชื่อ mysite ขึ้นมา ภายใน /mysite จะประกอบด้วย ไฟล์และไดเรกทอรีจำนวนมาก
 • สร้างไฟล์ Css จะอยู่ที่ /mysite/public/stylesheets/ไฟล์css.css
 • สร้างไฟล์ template ชื่อ mysite.rhtml ที่ /views/layouts/mysite.rthml
 • ลักษณะของ template เป็นดังนี้

template.png

การเขียน code สร้าง template

 • เขียน template ในการแสดงผลของทุกหน้า
 • สร้างไฟล์ mysite.rhtml (ไว้ที่นี่ app/views/layouts/mysite.rhtml)

note สังเกตว่า ชื่อ template จะมีชื่อเดียวกันกับ application ในที่นี้คือ mysite นั่นเอง

<html>
  <head>
    <title>Ruby On Rails</title>  
  <% @headers["Content-Type"] = "text/html; charset=tis-620" %>
  <%= stylesheet_link_tag "depot", :media => "all" %>
  </head>
  <body>
    <div id="banner">    
      <%= @page_title || "ruby on rails testing" %>
    </div>
    <div id="columns">
      <div id="side">
   <%= link_to("Home","../mysite/index") %><br/>
   <%= link_to("RSS reader","../mysite/show") %><br/>
   <%= link_to("RSS feed","../mysite/feed") %><br/>
   <%= link_to("Contact","../mysite/contact") %><br/>
      </div>
      <div id="main">
        <%= @content_for_layout %>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

ตัวอย่างการเขียน stylesheet

 • สร้างไฟล์ stylesheet ไว้ที่ /mysite/public/stylesheet/ไฟล์css.css
 • ในที่นี้ จะสร้างไฟล์ ชื่อ “depot.css”
#banner {
 background: #DCDCDC;
 padding-top: 50px;
 padding-bottom: 50px;
 border-bottom: 2px solid;
 font: small-caps 40px/40px "Tahoma", serif;
 color: ##000000;
 text-align: center;
}

#banner img {
 float: left;
}

#columns {
 background: #DCDCDC;
}

#main {
 margin-left: 7em;
 padding-top: 4ex;
 padding-left: 2em;
 background: white;
}

อธิบายการเขียน code

 • การเขียน source code นี้จะคล้ายกับเขียน html คือมีลักษณะดังนี้
<html>
  <head>
    <title> ...ข้อความที่เป็น title ...</title>  
  ...จะ่ใส่ header และ link ที่ stylesheet ไว้ที่นี่ ...
  </head>
  <body>
    ...ใส่ส่วนที่เป็นการแสดงผลหลัก...
  </body>
</html>
 • ส่วนกำหนด title, header
<head>
  <title>Ruby On Rails</title>  
  <% @headers["Content-Type"] = "text/html; charset=tis-620" %> กำหนด character 
  <%= stylesheet_link_tag "depot", :media => "all" %> เรียกใช้ stysheet(depot.css)
</head>
 • ส่วนด้านบนสุด แสดงข้อความที่เป็นหัวข้อหรือ banner
<div id="banner">    
   <%= @page_title || "ruby on rails testing" %> 
</div>
 • ส่วนด้านซ้ายมือ ที่เป็นเมนูด้านข้าง (มีการทำ link ไปยังไฟล์ต่างๆ ควรดูภาพด้านบนประกอบ)
<div id="columns">
  <div id="side">                     
    <%= link_to("Home","../mysite/index") %><br/>
    <%= link_to("RSS reader","../mysite/show") %><br/>
    <%= link_to("RSS feed","../mysite/feed") %><br/>
    <%= link_to("Contact","../mysite/contact") %><br/>
  </div>
</div>
 • ส่วนสำคัญที่สุด คือ
<div id="main">
    <%= @content_for_layout %>
</div>
 • เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้การแสดงผล ของทุกๆหน้ามีเนื้อหาที่แตกต่างกัน
 • นั่นก็คือ เป็นส่วนที่จะนำเอา content ของไฟล์ที่อยู่ไดเรกทอรี views มาแสดงผล

note สังเกต ว่าเรามีการเขียน <div>…</div> เป็นต้น เป็นการเรียกใช้ style sheet เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร บน web application

 • ในที่นี้ จะสร้างไฟล์ style sheet ชื่อ “depot.css” โดยเราจะเรียกใช้ในไฟล์ template ที่กล่าวถึงแล้ว

note โดยส่วน views ก็จะเขียน code แสดงผลตามปกติ แต่ไม่ต้องเขียน <heml> , <head> , <title> , <body> อีกแล้ว เนื่องจากเราได้กำหนดไว้ใน template เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นภายในไฟล์การแสดงผลนี้ จึงดูง่าย และมี code ที่สั้นลง

สรุปผลเพื่อเปรียบเทียบการใช้ template

note ไฟล์ด้านล่างนี้ จะเขียนในไดเรกทอรี /view (ส่วนแสดงผลทาง web browser) ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้มีการแสดงผลที่เหมือนกัน

note สังเกตว่าเราไม่ต้องเขียน tag มากมาย

 • แบบไม่ใช้ template (layout)
<html>
  <head>
   <title> Ruby On Rails </title>
  </head>
  <body>
    your content
  </body>
</html>
 • แบบใช้ template (layout)
your content

yourcontent.png

arrowup back to top

4. สร้าง Register form

สร้าง database

1. สร้าง database ชื่อ อะไรก็ได้

2. สร้าง table ชื่อ users ดังนี้

CREATE TABLE `users` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `name` varchar(50) NOT NULL default '',
 `password` varchar(10) NOT NULL default '',
 `email` varchar(20) NOT NULL default '',
 `address` varchar(50) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=26 ;

note อย่าลืมแก้ไขไฟล์ database.yml

สร้าง Rails application

3. สร้าง app. scaffold

 > rails myapp
 > cd myapp/script/
 > ruby generate scaffold User Input
 • User => ชื่อ model
 • Input => ชื่อ controller

สร้าง controller

4. สร้าง controller เพิ่มอีกอันนึง สำหรับ

 • แบ่งแยกการเข้าถึง หมายความว่า controller นี้จะเรียกใช้ต้องมีการ ใส่ user+password ก่อน
 > cd /myapp/script/
 > ruby generate controller Admin

อธิบายลักษณะงาน

5. การทำงานหลัก คือ

 • ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายชื่อสมาชิก และรายละเอียดทั้งหมด
 • ผู้ใช้ต้องมีการลงทะเบียนก่อน หากไม่มี account
 • เมื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถ ดู แก้ไข ลบ ช้อมูลของแต่ละบุคคลได้
 • มีการดัก การกรอกข้อมูลใน form
 • มีการดักไม่ให้ ผู้ใช้เข้ามาใช้งานหน้าเว็บที่ห้าม ทาง path url
 • มี 2 controller ช่วยกันทำงาน

การตรวจสอบข้อมูล

6. การเขียน validate สำหรับ check form

/model/user.rb

 กำหนดการเข้าถึงตัวแปร หรือ field ใน table 
 attr_accessor :password   กำหนดให้ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ไม่สามารถ add ข้อมูลลง db ได
 attr_accessible :name, :address ,:email, :password ตัวแปรที่ต้องการให้จัดการได้

 check การกรอกข้อมูลใน form
 validates_uniqueness_of :name  ตรวจสอบว่าห้ามซ้ำ
 validates_presence_of  :name, :password ตรวจสอบว่าจะต้องกรอกเสมอ
 validates_format_of :email, :with => /^([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})$/i, :on => :create               
 ตรวจสอบความถูกต้องของ pasword

การสร้าง layout หรือ template

7. การเรียกใช้ template ในแต่ละ controller (ทั้ง 2 controller)

<html>
<head>
  <title>Input: <%= controller.action_name %></title>
  <% @headers["Content-Type"] = "text/html; charset=tis-620" %>
  <%= stylesheet_link_tag "scaffold", :media => "all" %>
</head>
<body>
  <div id="banner">
   <img src="/images/banner.jpg"/> ทำให้เห็น banner ที่มีอยู่
  </div>
        ทำให้ flash[:notice] แสดงผลออกมา เป็นข้อความสีเขียวตามที่กำหนด 
  <center><p style="color: green"><%= flash[:notice] %></p></center>

  <div id="main"><br/><br/>
   <center><%= @content_for_layout %></center>
  </div>
</body>
</html>

การกำหนดการ access

8. กำหนดการ access ของหน้า website

 • เราต้องกำหนดใน controller
 • function ที่จะใช้งาน เราจะกำหนด ใน ส่วนของ controller /controller/application.rb เพราะเป็น ศูนย์รวม code ที่อาจจะถูกใช้ในทุกๆ controller ดังนี้
class ApplicationController < ActionController::Base
 def authorize
  unless session[:user_id]
    flash[:notice] = "Please log in"
    redirect_to(:controller => "input" , :action => "login")
  end
 end
end

การเขียนข้อความแสดง error

9.การเขียน print แสดงข้อความและค่าในตัวแปร

 @user = User.new(params[:user])  user เป็น array เก็บข้อมูลทั้งหมดของ table users 
 flash[:notice] = "User #{@user.name} was successfully created."                     

note @user.name = แสดงค่าในตัวแปร @user.name ออกมา

การเขียน Style sheet

10. เขียน style sheet สำหรับ แสดง error

 • scaffold.css
notice{
 width: 400px;
 border: 2px solid red;
 padding: 7px;
 padding-bottom: 12px;
 margin-bottom: 20px;
 background-color: #f0f0f0;
}
 • /layout/input.rhtml
<%if flash[:notice] %>
  <div id="notice"><%= flash[:notice] %></div>
<%end%>

การ logout

11. การเขียน Logout

def logout
  session[:user_id] = nil เคลียร์ session
  flash[:notice] = " Logged out"  ข้อความที่ต้องการแสดงออกมา                
  redirect_to :controller => 'input' ,:action => 'login' ต้องมี comma (,) 
end

arrowup back to top

การสร้าง application E-commerce

บทที่ 1 : สร้าง web interface

สร้างหน้าแรกของ site ที่จะแสดงข้อมูลของสินค้า โดยมีการทำงานดังนี้

 • สร้างสินค้าใหม่
 • แก้ไขข้อมูลของสินค้าเดิม
 • ลบสินค้าทีละอัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมในขั้นพื้นฐาน

 • สร้าง database และ table ที่จะเก็บข้อมูลสินค้า
 • config Rails แอพลิเคชั่นให้ชี้ไปที่ database นั้น
 • มี Rails ที่จะนำมาใช้เป็น version เริ่มต้นสำหรับการพัฒนาครั้งนี้

สร้าง Rails Application

Tool ในการเขียน Ruby ใช้ Radrails

เปิด radrails program และสร้าง application ใหม่ ตามขั้นตอน ดังรูป

ecom_radrails1.jpg

ecom_radrails2.jpg

สร้าง application ชื่อ ecommerce ecom_radrails3.jpg

ไปที่ command เพื่อสร้าง rails app. ด้วยคำสั่ง

  rails ecommerce

ecom_path.jpg

ecom_create_rails.jpg

click ขวา เพื่อ refresh หน้าจอของโปรแกรม Radrails แล้วคลิ้กที่ไดเรกทอรีชื่อ ecommerce จะเห็นไฟล์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งไฟล์เหล่านี้เองจะเป็นไฟล์ตั้งตั้นสำหรับการเขียน Ruby On Rails

ecom_refresh.jpg

ecom_directory.jpg

สร้าง Database

ในที่นี้เราจะใช้ Database MySQL? ใช้ชื่อว่า “ecommerce_development” ดังภาพ

ecom_create_db.jpg

สร้างตารางชื่อ products (ต้องเป็นพหูพจน์เสมอ) ดังนี้

CREATE TABLE `products` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`description` TEXT NOT NULL ,
`image_url` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
`price` DECIMAL( 10, 2 ) NOT NULL ,
`date_valiable` DATE NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
);

ดังภาพ

ecom_create_table.jpg

ecom_create_table2.jpg

การ Config Application กับ database

แก้ไขไฟล์ database.yml ที่ (/ecomerce/config/database.yml) ตรงส่วนของ ชื่อ database,username,password ดังภาพ

ecom_config_app.jpg

การสร้าง Maintenance Application

Advertisements