เป็นการใช้หลักการของ Ajax รูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกไปที่วัตถุบน web site แล้วเลื่อนให้วัตถุนั้นๆ สามารถไปยังที่ไหนในหน้า web เพื่อดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ web site ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ต้องมีการเรียกใช้ javascript ดังนี้

<%= javascript_include_tag "prototype" %>
<%= javascript_include_tag "dragdrop" %>

การเรียกใช้ javascript ด้านบน ต้องเพิ่มในส่วนของการแสดงผล นั่นก็คือ view นั่นเอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ฐานข้อมูล ที่มีตารางชื่อ products ดังนี้
CREATE TABLE `products` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `title` varchar(150) NOT NULL default '',
 `image_url` varchar(200) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=18 ;

 • สร้าง Model ชื่อ product ดังนี้
 ruby script/generate model Product

เขียน views : index.rhtml ดังนี้

<%= javascript_include_tag "prototype" %>
<%= javascript_include_tag "dragdrop" %>
<%= stylesheet_link_tag "cartDrag", :media => "all" %>

<div style="margin-bottom:20px;height:120px;">

<% for product in @products %>
 <%= image_tag "#{product.image_url}",
    :id => "product_#{product.id}",
    :alt => product.title,
    :class => "products" %>
 <%= draggable_element "product_#{product.id}", :revert => true %>
<% end %>
</div>

<div style="height:40px;padding-top:10px;">
<p id="indicator" style="display:none;margin-top:0px;">
 <%= image_tag "indicator.gif" %> Updating cart...
</p>
</div>

<h2>Your cart: </h2>
<div id="cart" ">
 <div id="items">
  <%= render :partial => "cart" %>
 </div>
 <div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="wastebin">
  Drop items here to remove them from the cart.
</div>

<%= drop_receiving_element "cart",
   :update => "items", :url => { :action => "add" },
   :accept => "products", :hoverclass => "cart-active",
   :loading => "Element.show('indicator')",
   :complete => "Element.hide('indicator')" %>

<%= drop_receiving_element "wastebin",
   :update => "items", :url => { :action => "remove" },
   :accept => "cart-items", :hoverclass => "wastebin-active",
   :before => "Element.hide(element)",
   :loading => "Element.show('indicator')",
   :complete => "Element.hide('indicator')" %>

อธิบาย code ดังนี้

<%= javascript_include_tag "prototype" %>
<%= javascript_include_tag "dragdrop" %>
<%= stylesheet_link_tag "cartDrag", :media => "all" %>

อธิบาย code

เป็นการ include javascript ชื่อ prototype.js และ dragdrop.js

style sheet ชื่อ cartDrag.css เพื่อเรียกใช้ต่อไป


<% for product in @products %>
 <%= image_tag "#{product.image_url}",
    :id => "product_#{product.id}",
    :alt => product.title,
    :class => "products" %>
 <%= draggable_element "product_#{product.id}", :revert => true %>
<% end %>

อธิบาย code

ส่วนแรกของ code ด้านบนเป็นการวนลูปแสดงข้อมูลสินค้า จาก database โดยข้อมูล รูปภาพ สินค้ามาแสดงผล และกำหนดให้แต่ละรูปภาพมี id และ title แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลใน database

ส่วนที่สองคือ tag draggable_element เป็นการกำหนดให้ ภาพสินค้าแต่ละภาพสามารถถูกเลื่อนไปมาได้ จาก product_#{product.id}


<div style="height:40px;padding-top:10px;">
<p id="indicator" style="display:none;margin-top:0px;">
 <%= image_tag "indicator.gif" %> Updating cart...
</p>
</div>

อธิบาย code

เป็นการกำหนดพื้นที่การทำงานภายใต้ tag div ซึ่งภายในจะมีการใส่รูปภาพของตัว indicator ซึ่งจะแสดงผลพร้อมกับข้อความว่า ” Updating cart…”เมื่อมีการเรียกให้ทำงาน


<h2>Your cart: </h2>
<div id="cart" ">
 <div id="items">
  <%= render :partial => "cart" %>
 </div>
 <div style="clear:both;"></div>
</div>

อธิบาย code

กำหนดพื้นที่การทำงานในส่วนของตะกร้าสินค้า ด้วย tag div “items”


<div id="wastebin">
  Drop items here to remove them from the cart.
</div>

อธิบาย code

กำหนดพื้นที่การทำงานในส่วนของถังขยะ หรือการยกเลิกสินค้า ด้วย tag div “wastebin”


<%= drop_receiving_element "cart",
   :update => "items", :url => { :action => "add" },
   :accept => "products", :hoverclass => "cart-active",
   :loading => "Element.show('indicator')",
   :complete => "Element.hide('indicator')" %>

อธิบาย code

บอกว่าถ้าส่วนของพื้นที่การทำงานใน tag div ชื่อ “cart” ได้รับ element หรือ มี element มาที่นี่ จะต้องทำงานดังนี้

 • ทำงานที่ฟังก์ชัน add() (ใน controller) โดยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาแสดงผลบนพื้นที่ tag div ชื่อ “items”
 • มีการทำงานไปที่ Element.show(‘indicator’) แสดงภาพ indicator ออกมา
 • เมื่อทำงานเสร็จ Element.hide(‘indicator’) นำภาพ indicator ซ่อนไว้ไม่ไห้เห็น

<%= drop_receiving_element "wastebin",
   :update => "items", :url => { :action => "remove" },
   :accept => "cart-items", :hoverclass => "wastebin-active",
   :before => "Element.hide(element)",
   :loading => "Element.show('indicator')",
   :complete => "Element.hide('indicator')" %>

อธิบาย code

บอกว่าถ้าส่วนของพื้นที่การทำงานใน tag div ชื่อ “wastebin”ได้รับ element หรือ มี element มาที่นี่ จะต้องทำงานดังนี้

 • ทำงานที่ฟังก์ชัน remove() (ใน controller) โดยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาแสดงผลบนพื้นที่ tag div ชื่อ “items”
 • มีการทำงานไปที่ Element.show(‘indicator’) แสดงภาพ indicator ออกมา
 • เมื่อทำงานเสร็จ Element.hide(‘indicator’) นำภาพ indicator ซ่อนไว้ไม่ไห้เห็น

เขียน controller

 def index
  session[:cart] ||= {}
  @products = Product.find(:all)
 end

 def add
  product_id = params[:id].split("_")[1]

  session[:cart][product_id] =
   session[:cart].include?(product_id) ?
   session[:cart][product_id]+1 : 1

  render :partial => 'cart'
 end

 def remove
  product_id = params[:id].split("_")[1]

  if session[:cart][product_id] > 1
   session[:cart][product_id] = session[:cart][product_id]-1
  else
   session[:cart].delete(product_id)
  end

  render :partial => 'cart'
 end

เขียน _cart.rhtml partial

<% session[:cart].each do |product,quantity| %>
<div>
 <% quantity.times do |i| %>
  <% image_url = Product.find(product).image_url %>
  <%= image_tag "#{image_url}",
     :class => "cart-items",
     :id => "item_#{product}_#{i}",
     :style => "position:relative;" %>
  <%= draggable_element "item_#{product}_#{i}", :revert => true %>
 <% end %>
 <span>
  <%= Product.find(product).title + " (#{quantity})" %>
 </span>
</div>
<% end %>
<%= "Here's your shopping cart." if session[:cart].empty? %>

ผลลัพธ์

 • แสดงการเขียน drag and drop อย่างง่ายๆ

drag01.png

 • คลิ้กที่รูปภาพ จะเห็นว่ารูปภาพสามารถเลื้อนไปตามเมาส์

drag02.png

 • นำรูปภาพไปวางในส่วนที่เรียกว่าตะกร้า โดย double click ในตำแหน่งที่จะวาง

drag03.png

 • ทดสอบนำสินค้ามาใส่ตะกร้า

drag04.png

 • ยกเลิอกสินค้าที่มีในตะกร้า โดยการคลิ้กที่สินค้าในตะกร้า แล้วนำไปวางในตำแหน่งของถังขยะ

drag05.png

 • ผลลัพธ์สุดท้ายของตะกร้าสินค้า

drag06.png

Reference

Advertisements